Verkoopprocedure

Lotingsprocedure Kavels

1.

 • Om iedere belangstellende in de bouwkavels binnen het Akkerlanen een eerlijke kans te geven, zal de verkoop van de bouwkavels, met uitzondering van toegekende voorkeursrechten van koop die aan de (voormalige) grondeigenaren in het gebied zijn verstrekt, via een openbare lotingsprocedure plaats vinden.
 • De loting wordt door een notaris uitgevoerd op basis van ‘Reglement van inschrijving en loting particuliere bouwkavels in het bestemmingsplan Akkerlanen d.d. 1 juli 2021’.
 • Als er na loting nog woningen of kavels over zijn, dan kunnen deze vrij verkocht worden.

2.

 • De kavels worden uitsluitend verkocht voor eigen bewoning. Tussentijdse verkoop en levering aan derden is verboden.

3.

 • Om deel te nemen, dient u het inschrijfformulier in te vullen met uw voorkeurkavel(s) en dit te mailen naar notariskantoor Meewis in Waalwijk . U ontvangt na sluitingsdatum per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. Bij meerdere belangstelling voor uw voorkeurkavel(s) wordt via de notaris geloot.

4.

 • Indien U een kavel toegewezen krijgt, nodigt de makelaar u uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over de mogelijkheden en verkoopprocedure.

5.

 • Na het eerste gesprek met de makelaar kunt u een reservering voor 2 weken op het toegewezen bouwkavel krijgen.

6.

 • Na de reserveringsprocedure kunt u via de mail doorgeven of u de reservering wilt omzetten in een optie. U dient dan een optievergoeding van € 2.500,00 te betalen. De optievergoeding wordt verrekend met de aankoopprijs

7.

 • Na de ontvangst van uw optievergoeding ontvangt u de overeenkomst van verkoop en koop in drievoud.  Deze stuurt u binnen 1 week in drievoud retour.

8.

 • U dient de concept aanvraag omgevingsvergunning van uw architect in via het Omgevingsloket Online van de gemeente voor vooroverleg. Het vooroverleg is een eerste toets van het ontwerp op het bestemmingsplan, de duurzaamheidseisen en beeldkwaliteit/welstand. De kosten van het vooroverleg zijn voor uw rekening.

9.

 • Eventuele opmerkingen die gemaakt worden tijdens het vooroverleg kan uw architect verwerken tot een definitief plan.

10.

 • Het definitieve plan dient u in als ‘Aanvraag Omgevingsvergunning’ via het Omgevingsloket Online. Hiervoor worden leges berekend. De welstandscommissie toetst het bouwplan. De omgevingsvergunning wordt in principe binnen 12 weken verstrekt.

11.

 • Uiterlijk negen maanden na het tekenen van de koopovereenkomst van de bouwkavel vindt de juridische levering en betaling van de bouwkavel bij de notaris plaats. De omgevingsvergunning is dan onherroepelijk zodat u binnen drie maanden na de levering van de bouwkavel begint met bouwen. Indien de levering later plaats vindt dan 12 maanden na het tekenen van de koopovereenkomst is een rente verschuldigd van 5,0 % op ­jaarbasis.

12.

 • De woning dient binnen 18 kalendermaanden na levering te worden voltooid.

13.

 • Als u tijdens de procedure besluit af te zien van de aankoop en de koopovereenkomst wenst te ontbinden, moet u dit schriftelijk aan de V.O.F. laten weten. U heeft geen recht op vergoeding van gemaakte onkosten en de optievergoeding vervalt aan de V.O.F.